Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна  події

СЕМІНАР "СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ"

1 березня 2016 року на кафедрі географії та методики її навчання (в рамках тижня кафедри) відбувся семінар «Статистичні методи в суспільній географії». Відповідальні за проведення – доценти Б. В. Заблоцький, М. В. Потокій.

Статистичні методи в суспільній географії семінар

У вступній доповіді доцент Б. В. Заблоцький розкрив суть статистичних методів як комплексу прийомів зі збору масових даних, їхнього узагальнення, представлення, аналізу й інтерпретації. Без статистичної підготовки ускладнене сприйняття й адекватне розуміння різноманітної інформації. Оволодіння статистичними методами є необхідною умовою успішного засвоєння курсу географії. Статистика розробляє спеціальну методологію дослідження та обробки матеріалів: статистичні спостереження, метод групувань, метод середніх величин, індексів, балансовий метод, метод графічних зображень та інші методи аналізу й узагальнення статистичних даних. Основою статистичного методу дослідження в суспільній географії є статистичні дані. За їх допомогою сукупності географічних об’єктів піддаються групуванню, типології, класифікації, за ними вивчаються варіації, кореляційні залежності, динаміка суспільно-географічних об’єктів, явищ і процесів.

доцент Б. В. Заблоцький
Виступ співорганізатора семінару кандидата географічних наук доцента Богдана Володимировича Заблоцького

Наочне представлення величин статистичних показників подається у вигляді таблиць (простих, групових, комбінованих), текстів, графіків, діаграм і карт.

Таким чином, успішне оволодіння статистичними методами передбачає: проведення збору статистичної інформації, групування об’єктів, явищ і процесів (проведення класифікації й типології), обчислення узагальнюючих показників (абсолютних, відносних, середніх), виявлення відмінностей між одиницями спостереження, виявлення і встановлення кореляційних зв’язків, прогноз тенденцій розвитку об’єктів, явищ і процесів у часі, представлення результатів обробки статистичних даних у формі таблиць, діаграм, графіків, картографічних моделей.

Потокій М.В.
Про так звані «статистичні» способи картографічного зображення доповідає доцент кафедри Михайло Васильович Потокій

У своїй доповіді доцент М. В. Потокій розкрив суть двох так званих “статистичних” способів картографічного зображення – картодіаграми і картограми, на конкретних прикладах показав використання абсолютних і відносних показників. Картодіаграма – спосіб розподілу певного явища в абсолютних одиницях в розрізі одиниць територіального поділу, найчастіше адміністративного. Картографуються абсолютні показники: кількість населення, виробництво й споживання певних видів продукції, валові збори сільгоспкультур, обсяги будівництва, протяжність транспортних магістралей тощо. Застосовують діаграмні фігури лінійні, площинні й об’ємні. Картограма – спосіб зображення середньої інтенсивності явища в межах одиниць територіального поділу, найчастіше адміністративного. Картографують відносні показники: густоту населення, народжуваність, смертність, урожайність сільгоспкультур, виробництво і споживання певних видів продукції на одну особу, частки та процентні відношення тощо.

викладачі
Викладачі взяли активну участь в обговоренні доповідей, висловлювали свої побажання щодо пожвавлення співпраці кафедри географії та методики її навчання з Головним управлінням статистики у Тернопільській області

Заступник начальника Головного управління статистики у Тернопільській області Наталія Степанівна Дідуник ознайомила присутніх із структурою Управління, методами роботи зі збору, обробки й доведення до споживачів, можливостями використання статистичної інформації, яка оприлюднюється Головним управлінням, у роботі господарських, навчальних, науково-дослідних та конструкторсько-проектних установ.

Наталія Степанівна Дідуник

Заступник начальника Головного управління статистики у Тернопільській області Н. С. Дідуник ознайомила учасників семінару із особливостями роботи основного статистичного закладу області

Дітчук, Варакута, студенти
Студент Роман Бас, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Ольга Михайлівна Варакута і викладач кафедри Ігор Львович Дітчук за переглядом статзбірників

За допомогою даних Головного управління статистики у Тернопільській області розробляються програми соціально-економічного розвитку краю на найближчу й віддалену перспективу, проектуються заходи з удосконалення галузевої, функціональної, територіальної й організаційної структури господарського комплексу, окремих секторів економіки.

сивий м. я.
Завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор Мирослав Якович Сивий переглядає друковану статистичну продукцію

Н. С. Дідуник детально охарактеризувала сайт Головного управління, а також ознайомила учасників семінару із друкованою продукцією: бюлетенями, збірниками, щорічниками, які видаються як централізовано, так і на індивідуальне замовлення. Значну частину інформації Управління представляє на електронних носіях.

Співробітники Управління контактують із статуправліннями сусідніх областей, центральними статистичними органами, узагальнюють інформацію, яку розповсюджують серед користувачів як в межах області, так і за її межами.

студенти
Учасники семінару – студенти 2-5 курсів

Наталія Степанівна відповіла на численні питання, після чого зав’язалася жвава дискусія, у якій взяли участь завідувач кафедри професор М. Я. Сивий, доценти О. В. Варакута, М. В. Питуляк, М. Р. Питуляк, П. М. Дем’янчук, Б. В. Заблоцький, М. В. Потокій, С. В. Гулик, викладачі І. Л. Дітчук, Б. Б. Гавришок, студенти 2-5 курсів. Усі присутні погодилися продовжити співпрацю кафедри й Головного управління статистики.

статистична продукція
Продукція Головного управління статистики у Тернопільській області – щорічники, збірники, бюлетні, які висвітлюють основні показники соціально-економічного розвитку області


Новини